Projekt: Seniorenheim Vessy III, Vessy / Genf, 2020

Architekten:  Trebeljahr Cathrin
Bauherr: EMS Maison de Vessy

43 Fotos
k-treb-ves3-004
k-treb-ves3-009
k-treb-ves3-025
k-treb-ves3-030
k-treb-ves3-042
k-treb-ves3-047
k-treb-ves3-057
k-treb-ves3-063
k-treb-ves3-065
k-treb-ves3-085
k-treb-ves3-087
k-treb-ves3-094
k-treb-ves3-107
k-treb-ves3-204
k-treb-ves3-210
k-treb-ves3-213
k-treb-ves3-215
k-treb-ves3-220
k-treb-ves3-302
k-treb-ves3-304
k-treb-ves3-309
k-treb-ves3-315
k-treb-ves3-317
k-treb-ves3-326
k-treb-ves3-336
k-treb-ves3-347a
k-treb-ves3-355
k-treb-ves3-502
k-treb-ves3-510
k-treb-ves3-522
k-treb-ves3-540
k-treb-ves3-550
k-treb-ves3-556
k-treb-ves3-558
k-treb-ves3-567
k-treb-ves3-572
k-treb-ves3-580
k-treb-ves3-589
k-treb-ves3-592
k-treb-ves3-595
k-treb-ves3-604
k-treb-ves3-608
k-treb-ves3-705