Projekt: House Vessy, Vessy / Geneva, 1998

Architects:  Spitsas Athanase
Interior Design in 2021: Neumarkt 17
builder: Privat

17 Fotos
k-sneu17-vessy-006
k-sneu17-vessy-013
k-sneu17-vessy-020
k-sneu17-vessy-031
k-sneu17-vessy-034
k-sneu17-vessy-041
k-sneu17-vessy-051
k-sneu17-vessy-066
k-sneu17-vessy-207
k-sneu17-vessy-212
k-sneu17-vessy-302
k-sneu17-vessy-307