Projekt: Wohn-und Pflegezentrum Etoy, Etoy / Waadt, 2021

Architekten:  FWG architectes
Bauherr: Fondation L'Espérance à Etoy

36 Fotos
k-fwg-etoy1-005
k-fwg-etoy1-009a
k-fwg-etoy1-010
k-fwg-etoy1-017a
k-fwg-etoy1-111
k-fwg-etoy1-118
k-fwg-etoy1-123
k-fwg-etoy1-130
k-fwg-etoy1-131a
k-fwg-etoy1-134
k-fwg-etoy1-139
k-fwg-etoy1-144
k-fwg-etoy1-205
k-fwg-etoy1-206
k-fwg-etoy1-221
k-fwg-etoy1-224
k-fwg-etoy1-225
k-fwg-etoy1-226
k-fwg-etoy1-301
k-fwg-etoy1-304
k-fwg-etoy1-314
k-fwg-etoy1-330
k-fwg-etoy1-331
k-fwg-etoy1-333
k-fwg-etoy1-337
k-fwg-etoy1-401
k-fwg-etoy1-407
k-fwg-etoy1-511
k-fwg-etoy1-534
k-fwg-etoy1-604
k-fwg-etoy1-618
k-fwg-etoy1-731
k-fwg-etoy1-746
k-fwg-etoy1-760
k-fwg-etoy1-767
k-fwg-etoy1-782